הסתיימו הבחירות. מה עכשיו?

ועד • 21/9/2018 כניסות

1. חברי ועד האגודה הנבחרים יוגשו ע"י המזכירות כרשימה לועד המקומי.
2. ב-30 באוקטובר (יום שבתון) יערכו ביישוב ובכל הארץ בחירות לראשות המועצה, נציג היישוב במליאת המועצה, ועד מקומי.
3. פגישות הועד במהלך אוקטובר יהיו משותפות לועד היוצא והנכנס ויוקדשו לחפיפה על עשרות הנושאים המצויים בתהליך ועל תוכנית העבודה הנוכחית והתקציב.
4. בתום החפיפה, ב-30 באוקטובר, יכנס ועד האגודה החדש לתפקידו, במקביל לאישורו כועד מקומי.
5. כנהוג וכמוגדר בתקנון, בישיבתו הראשונה הועד החדש יבחר מתוכו יו"ר, גזבר ומ"מ יו"ר.
6. חברי הועד החדש יהיו - ניר סיני, רוני פיזם, צביקה אופיר, איתי קרין, לימור לב.
7. תודה רבה והערכה גדולה לכל מי שהגיש מועמדות.

שבת שלום,

דביר
יו"ר הועד היוצא